1

یلدا

دانه های انار دلم
  بر شانه هایم
 سنگین است

روایت بی پایان
 این شب یلدایم
همین است

دانه های انار دلم
  بر شانه هایم
 سنگین است

  1. keyvan says:

    چه شعر زيبايي براي من جاي خوشبختي دارد كه نوشته هاي شما را ميخوانم اگر امكان دارد از سمرقند وبخارا بيشتر بنويسيد كه نام اين دو شهر قلبم را به تپش مياندازد با سپاس