July 9, 2013

شاعر

من!
تصویرگر اندوه روح مجروح
شمایم!
من!
چون کوه
استاده ام
تکیه گاه
شما!
من!
دختر آتشین
آتشکده سغد سمرقند!
من!
جوشن روشن
در پیراهن جنده پوشانم
من دریای خروشانم!!
من،
اخگر در به در
در رویای گویای شما!
من شمایم
ای که هنوز
 می هراسید
از سلام بی کلام
یک شاعر جوان
من از خواب و خیال شما
بیرون خزیده ام
 پنجره های حنجره های
شما
باز باد
ای مردم!
 زیباتر از راز شما
سازی ندیده ام


در شعله گناه شما
سوخته ام
شاعر شده ام

***

July 9, 2013 1:01 AM
Comments
Post a comment

Remember personal info?


Free counter and web stats